Κατά προτεραιότητα εξετάζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού την υπόθεση συμμετοχής εταιρειών σε διαγωνισμό προμήθειας rapid test

Αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε διαγωνισμό για rapid test, πραγματοποίησε σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου 2022, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (είχε πραγματοποιήσει αντίστοιχους αιφνιδιαστικούς ελέγχους και στις 10 Μαρτίου 2022).

Η επιτροπή γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της ότι προέβη, σήμερα, σε νέο αιφνιδιαστικό επιτόπιο έλεγχο καθώς, κατά προτεραιότητα, αποφάσισε να προχωρήσει την εξέταση της υπόθεσης και την ανάθεσή της σε αρμόδιο εισηγητή, ενώ όπως σημειώνεται, ο χρόνος εξέτασης κάθε υπόθεσης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την πολυπλοκότητά της, τον όγκο του διοικητικού φακέλου, καθώς και τον αριθμό και το βαθμό συνεργασίας των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 ν. 3959/2011, όπως ισχύει, στην ανάθεση σε αρμόδιο εισηγητή της αυτεπάγγελτης έρευνας σχετικά με την ενδεχόμενη διάπραξη παραβάσεων των άρθρων 1 ν. 3959/2011 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) μεταξύ επιχειρήσεων στο πλαίσιο διαγωνισμού για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και συγκεκριμένα rapid test για την ανίχνευση του κορονοϊού.

Για το σκοπό της αυτεπάγγελτης έρευνας, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) διεξήγαγε αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους στις 10 Μαρτίου 2022 και σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου 2022, σε επιχειρήσεις που συμμετείχαν στον εν θέματι διαγωνισμό.

Νομικό πλαίσιο

Η ΕΑ, θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού βάσει του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101/102 ΣΛΕΕ. Τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ απαγορεύουν συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές) που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού. Τα άρθρα 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ απαγορεύουν την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

Επόμενα βήματα

Η ανάθεση σε εισηγητή συνεπάγεται την εκκίνηση των προθεσμιών των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 ν. 3959/2011, όπως ισχύει, και δεν προδικάζει το περιεχόμενο της εισήγησης ή/και της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η νόμιμη προθεσμία (πέντε και δυο μήνες) είναι ενδεικτική και ο χρόνος εξέτασης κάθε υπόθεσης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την πολυπλοκότητά της, τον όγκο του διοικητικού φακέλου, καθώς και τον αριθμό και το βαθμό συνεργασίας των ελεγχόμενων επιχειρήσεων».