Ν/Σ για ΑΕΙ Υπουργείου Παιδείας: Νέα προγράμματα σπουδών, κινητικότητα και διεπιστημονικότητα

ΑΠΕ

Στο νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ προβλέπονται νέα προγράμματα σπουδών, τα οποία, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, «προάγουν την κινητικότητα και τη διεπιστημονικότητα». Προϋπόθεση για την ίδρυση νέων προγραμμάτων σπουδών από τα ΑΕΙ είναι η πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), χωρίς την εμπλοκή του υπουργείου.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο:

Δίδεται η δυνατότητα ίδρυσης περισσότερων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ανά Τμήμα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για την υποστήριξή τους. Επίσης, τα όργανα των ΑΕΙ μπορούν να αποφασίσουν την παράταση του εξαμήνου (καταργείται το όριο των δυο εβδομάδων). Επιτρέπεται η κατανομή του διδακτικού έργου κάθε μαθήματος χωρίς χρονικούς περιορισμούς, σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος (κατάργηση ορίου 13 εβδομάδων).

Επεκτείνεται ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε προγράμματα σπουδών α’ και β’ κύκλου. Θεσμοθετείται Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών (υποστήριξη πρακτικής άσκησης, διασύνδεση με επιχειρήσεις, υπηρεσίες συμβουλευτικής).

Εισάγονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες που «προάγουν τη διάδραση μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών, π.χ. συμμετοχή στη συγγραφή δημοσιεύσεων κ.α.

Ιδρύεται «Εσωτερικό Erasmus», ένας θεσμός εσωτερικής κινητικότητας μεταξύ ομοειδών ή μη προγραμμάτων σπουδών ελληνικών Πανεπιστημίων και ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Δίνεται η δυνατότητα οργάνωσης κοινών προγραμμάτων σπουδών διεπιστημονικού χαρακτήρα (joint degree – απονομή από κοινού τίτλου σπουδών) και διπλών προγραμμάτων σπουδών (dual major – απονομή δυο πτυχίων) με άλλα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου εντός ή εκτός Ελλάδας. Επίσης, η οργάνωση προγραμμάτων εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας με διάρκεια 7 εξαμήνων (3,5 ετών) 210 ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων) και υποχρεωτική πρακτική άσκηση.

Εισάγεται ιδρυματικός κατάλογος μαθημάτων για την «ελευθερία λήψης μαθημάτων από προγράμματα σπουδών άλλων Τμημάτων, της ίδιας ή άλλης Σχολής του ΑΕΙ, με δυνατότητα αναγνώρισης ECTS (έως 10% των συνολικών ECTS).

Θεσμοθετούνται προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης (minor degree) τουλάχιστον ενός έτους για προπτυχιακούς φοιτητές με απονομή διακριτού τίτλου σπουδών.

Δίνεται «ελευθερία στον καθορισμό πηγών χρηματοδότησης» και του ύψους των τελών φοίτησης, καθώς και στον καθορισμό των διδασκόντων, χωρίς ποσοστώσεις. Επίσης, η αξιοποίηση εμπειρογνωμόνων από την αγορά εργασίας και η δυνατότητα ίδρυσης επαγγελματικών μεταπτυχιακών, κατόπιν συμφώνου συνεργασίας με φορείς.