Οικ.Πατριαρχείο: Το Μυστήριο της Θ.Ευχαριστίας είναι αδιαπραγμάτευτο – Καμία ανάγκη για αλλαγή του!

Με μία ανακοίνωση που βάζει τα πράγματα στη θέση τους σε ότι αφορά τις καινοφανείς απόψεις που εκφράζονται για το μυστήριο της Θ.Ευχαριστίας, επέλεξε να τοποθετηθεί η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Θεία Ευχαριστία είναι αδιαπραγμάτευτη, διότι είναι αδύνατο να μεταδοθεί στους πιστούς οποιαδήποτε νόσος, ενώ και ο τρόπος μετάδοσης του μυστηρίου είναι αδιαπραγμάτευτος, με την εκκλησία να διακρατεί τα από αιώνων ισχύοντα ως φύλακας και φρουρός, χωρίς να βλέπει την “ανάγκη” για αλλαγή του τρόπου μετάδοσης της Θ.Κοινωνίας, ειδικά υπό την πίεση εξωγενών παραγόντων.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται ως απάντηση στις πρωτοβουλίες του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος με δική του πρωτοβουλία και χωρίς την ευλογία ή προηγούμενη απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου, επιχείρησε να αλλάξει τον τρόπο μετάδοσης της Θ.Κοινωνίας.

Ο ίδιος ερμηνεύοντας μάλιστα μια φράση της σημερινής ανακοίνωσης, η οποία “προτρέπει τούς ἐν αὐτῇ διακονοῦντας Ποιμενάρχας ὅπως, ἐν τῇ ποιμαντικῇ αὐτῶν εὐαισθησίᾳ, εὐθύνῃ καί συνέσει, οἰκονομοῦν προσωρινῶς τά ἀνακύψαντα ἐκ τῶν τοπικῶν νόμων τῆς Πολιτείας προβλήματα, πάντοτε ἐν συντονισμῷ μέ τό ἐν Φαναρίῳ”, έσπευσε να διαρρεύσει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων δημοσίευμα που κάνει λόγο για Χρήση ξεχωριστών λαβίδων για τη Θεία Κοινωνία, που δήθεν επέτρεψε η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου γεγονός που φαίνεται ότι εκνεύρισε ήδη πολλούς από τους Ιεράρχες της Ιεράς Συνόδου.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, εμφανίζεται απογοητευμένος από την πρωτοβουλία αυτή του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, ο οποίος είχε προχωρήσει στην απόφασή του χωρίς την ευλογία του Παναγιωτάτου Βαρθολομαίου και χωρίς κάποια απόφαση της Ιεράς Συνόδου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει ως εξής:

Μεταξύ 23-25 τ.μ. Ἰουνίου (2020) συνῆλθεν ἐν τῷ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος αὐτοῦ εἰς τήν τακτικήν αὐτῆς συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος μηνός.

Τήν πρώτην ἡμέραν παρέστησαν καί συνειργάσθησαν μέ τούς συνοδικούς παρέδρους καί οἱ πλεῖστοι τῶν λοιπῶν ἐν Εὐρώπῃ Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου.

Κατά τήν σύσκεψιν ταύτην ἀνεγνώσθησαν καί συνεζητήθησαν καί ὅσα ἐλήφθησαν μέχρι σήμερον Γράμματα τῶν Μακ. Ὀρθοδόξων Προκαθημένων, ἀπαντητικά εἰς τό πρός αὐτούς Γράμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου τῆς 17ης Μαΐου τ.ἔ., διά τό θέμα τοῦ τρόπου μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας, τό ἀνακῦψαν μετά τήν ἐμφάνισιν τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, διεπιστώθη δέ μέ ἱκανοποίησιν ὅτι ἡ γνώμη αὐτῶν συμπίπτει πρός ἐκείνην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Αὕτη συνίσταται εἰς τά ἑξῆς:

α) Τό Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἶναι ἀδιαπραγμάτευτον, διότι πιστεύομεν ὅτι δι΄ αὐτοῦ μεταδίδεται εἰς τούς πιστούς αὐτό τοῦτο τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον» καί εἶναι ἀδύνατον διά τοῦ Μυστηρίου τούτου τῶν Μυστηρίων νά μεταδοθῇ εἰς τούς μεταλαμβάνοντας ὁποιαδήποτε νόσος. Δι’ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία παραμένει σταθερά καί ἀμετακίνητος εἰς τήν διδασκαλίαν αὐτῆς ὡς πρός τήν οὐσίαν τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

β) Ὡς πρός τόν τρόπον μεταδόσεως τῶν ἀχράντων Μυστηρίων εἰς τούς πιστούς, ἡ Ἐκκλησία, σεβομένη τήν Ἱεράν Παράδοσιν, τήν συνυφασμένην ἀρρήκτως μέ τήν καθ’ ἡμέραν ἐκκλησιαστικήν πρακτικήν καί κενωτικήν ἐμπειρίαν, διακρατεῖ τά ἀπό αἰώνων καί μέχρι σήμερον ἰσχύοντα, ὡς φύλαξ καί φρουρός ἀνύστακτος τῶν παραδοθέντων ὑπό τῶν Ἁγίων Πατέρων, καί οὐδεμίαν ἀνάγκην εὑρίσκει δι’ ἀλλαγήν τοῦ τρόπου τούτου καί μάλιστα ὑπό τήν πίεσιν ἐξωγενῶν παραγόντων.

Συγχρόνως, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, μεριμνῶσα διά τάς ἰδιαιτέρας ἀνάγκας τῶν τέκνων αὐτῆς ἐν τῇ Διασπορᾷ, προτρέπει τούς ἐν αὐτῇ διακονοῦντας Ποιμενάρχας ὅπως, ἐν τῇ ποιμαντικῇ αὐτῶν εὐαισθησίᾳ, εὐθύνῃ καί συνέσει, οἰκονομοῦν προσωρινῶς τά ἀνακύψαντα ἐκ τῶν τοπικῶν νόμων τῆς Πολιτείας προβλήματα, πάντοτε ἐν συντονισμῷ μέ τό ἐν Φαναρίῳ Ἱερόν Κέντρον, διά τήν μείζονα πνευματικήν ὠφέλειαν τοῦ χριστωνύμου λαοῦ.

Ἐν Γενεύῃ, τῇ 25ῃ Ἰουνίου 2020

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.