Αψυχολόγητη απόφαση εν μέσω έκρηξης της πανδημίας: Αυξάνουν τη χωρητικότητα των πλοίων!

EpivatesPloion_thepresident

Μια περίεργη απόφαση  που τουλάχιστον ως αντιφατική μπορεί να χαρακτηριστεί έλαβαν οι αρμόδιες αρχές του υπουργείου ναυτιλίας, αυξάνοντας τη χωρητικότητα των επιβατηγών πλοίων στο 85%!

Σε μια περίοδο όπου τα κρούσματα στη χώρα σπάνε το ένα ρεκόρ μετά ο άλλο, οι επιδημιολόγοι προειδοποιούν ότι μία από τις βασικές αιτίες της εξάπλωσης του ιού είναι ο συνωστισμός και η χρήση του αιρ – κοντίσιον, το υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να μην δυσαρεστήσει τους εφοπλιστές της ακτοπλοΐας, επιλέγει την αύξηση του ορίου των επιβατών, σε περίοδο μάλιστα υψηλής κινητικότητας μεταξύ περιοχών στην Ελλάδα.

Στο σχετικό ΦΕΚ που δημοσιεύει την απόφαση, προβλέπονται και πρόστιμα για η μη τήρηση των μέτρων, πρόβλεψη που από πολλούς χαρακτηρίζεται ως υποκριτική, αφού μέχρι σήμερα, σε ελάχιστα πλοία οι εργαζόμενοι τηρούν τα μέτρα με τη δέουσα σχολαστικότητα…

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Υγείας τόνιζαν ότι η απόφαση αυτή είναι προγενέστερη της αύξησης των κρουσμάτων, και έχει την έγκρισή της επιτροπής των λοιμωξιολόγων. Τα ίδια στελέχη διευκρίνιζαν ότι εντολή του Μεγάρου Μαξίμου είναι να τηρηθούν στο μέγιστο βαθμό οι κανόνες υγιεινής στα πλοία, και ότι η απόφαση αυτή είναι πιθανό να επανεξεταστεί εφόσον συνεχιστεί η επιδημιολογική επιβάρυνση στη χώρα.

Αντίθετα, από το Υπουργείο Ναυτιλίας διευκρίνιζαν ότι ενθάρρυναν την αύξηση των επιβατών προκειμένου να εξυπηρετηθεί η επιστροφή όλων όσων βρίσκονται στα νησιά,  ενώ αν απαιτηθεί από την επιτροπή των λοιμωξιολόγων η απόσυρση του ΦΕΚ, αυτό θα γίνει, με ταυτόχρονη όμως αύξηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ προβλέπει ότι περισσότερους επιβάτες μπορούν πλέον να μεταφέρουν τα πλοία της ακτοπλοΐας:

Ειδικότερα, από την 1η έως την 31η Αυγούστου τα πλοία ανάλογα με την κατηγορία τους θα μπορούν να μεταφέρουν επιβάτες σε ποσοστό 80%- 85% του πρωτοκόλλου τους (του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών, από το 60%- 65% που ίσχυε έως και την Παρασκευή.

Ειδικότερα, η απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ έχει ως εξής:

Μέτρα προστασίας στα επιβατηγά και επιβατηγά -οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές

1. α) Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, διασφαλίζεται στα επιβατηγά και επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία η μεταφορά κατ’ ανώτατο όριο του ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων ή του ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες, καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινό-ντων σε αυτά.

β) Στα πλοία της περ. (α), η κάλυψη των καθισμάτων αεροπορικού τύπου ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).

γ) Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4) άτομα, εφόσον είναι είτε συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού είτε άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους, σε διαφορετική δε περίπτωση δυο (2) μεμονωμένοι επιβάτες ή μέλη πληρώματος, αντιστοίχως.

2. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων στα επιβατηγά – οχηματαγωγά -ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και επιβατηγά-υδροπτέρυγα, διασφαλίζεται η μεταφορά κατ’ ανώτατο όριο:

α) του ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων, εάν αυτά διαθέτουν φίλτρα τύπου HEPA (High Efficiency Particulate Air) και εφόσον βεβαιώνεται, με ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων, καθώς και των φορέων κυβερνητικής πιστοποίησης αυτών, η τοποθέτηση και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης, με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων καταρτίζεται σχέδιο κάλυψης καθισμάτων αεροπορικού τύπου για κάθε πλοίο.

β) του 50% εφόσον στα ανωτέρω πλοία δεν έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός της περ. (α).

3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώματος υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται προς τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www. ynanp.gr/el/).

4. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας, καθώς και των μέτρων της παρ. 3, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση: α) στους επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και β) στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους και τους φορείς κυβερνητικής πιστοποίησης διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

5. Για τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχων, την πιστοποίηση παραβάσεων και την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 27.