Πρόστιμα 76.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

750
ΑΠΕ

Πρόστιμα συνολικού ύψους 76.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 40.000 ευρώ στον Στέφανο Τσεκούρα, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας «Δημ. Αθ. Τσεκούρας Χρημ/κη Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και πρόσωπο που πραγματικά διεύθυνε τις δραστηριότητές της πριν από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της και τη θέση της σε εκκαθάριση για παράβαση του άρθρου 16 παρ. 9 του ν. 4514/2018, διότι δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των κεφαλαίων των πελατών της εταιρίας με αποτέλεσμα η εταιρεία να προβεί σε χρήση των εν λόγω κεφαλαίων. -Την επιβολή προστίμου 12.000 ευρώ στην «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» για παραβάσεις κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της

-Την επιβολή προστίμου 8.000 ευρώ στην εταιρεία «Triple A Experts Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παραβάσεις κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την επιβολή προστίμου 7.000 ευρώ στην «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ», ως διάδοχο της «Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ», για παραβάσεις κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την επιβολή προστίμου 4.000 ευρώ στην «Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παράβαση διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.

-Την επιβολή προστίμου 4.000 ευρώ στον Μαρκέτο Φαίδωνα για ανοικτές πωλήσεις, σε συναλλαγές του επί μετοχών της Τράπεζα Πειραιώς.

-Την επιβολή προστίμου 1.000 ευρώ στην εταιρεία «Vie Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.», για παράβαση του άρθρου 24 του Κανονισμού της ΕΕ 2017/565.