Συνεργασία KPMG και Amazon Web Services για την παροχή υπηρεσιών και λύσεων σε επιχειρήσεις

Την παγκόσμια συνεργασία της με την Amazon Web Services (AWS) ανακοίνωσε η KPMG International για την παροχή υπηρεσιών και λύσεων σε επιχειρήσεις που θα τις βοηθήσει να επιταχύνουν το μετασχηματισμό τους στο cloud.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το χαρτοφυλάκιo υπηρεσιών της KPMG για ψηφιακό μετασχηματισμό, βοηθά τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν και να δημιουργήσουν αξία από τις υποδομές cloud, η οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα να καταρτίσουν μια επιτυχημένη επιχειρηματική στρατηγική εφαρμογής και μεταφοράς σε αυτό. Οι υπηρεσίες της KPMG περιλαμβάνουν σχεδίαση λειτουργικών μοντέλων cloud, εκτίμηση καταλληλότητας, αξιολόγηση μεταφοράς, αρχιτεκτονική και ολοκλήρωση συστημάτων, καθώς και ενίσχυση διαδικασιών ασφάλειας με στόχο την υποστήριξη των εταιρειών σε όλες τις πτυχές της ψηφιοποίησης κρίσιμων, και συχνά εξαιρετικά πολύπλοκων, επιχειρηματικών διαδικασιών.

Μεταξύ των διαθέσιμων επιχειρηματικών επιλογών που προσφέρει η KPMG στο AWS περιλαμβάνονται λύσεις grid computing και due diligence πελατών.

Η λύση grid computing παρέχει σε οργανισμούς τομέων, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή η υγεία, κατά παραγγελία πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ, παρέχοντας έτσι έναν οικονομικό τρόπο πραγματοποίησης πολύπλοκων αναλύσεων μεγάλων συνόλων δεδομένων χωρίς την ανάγκη κέντρων δεδομένων ή υποδομής στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η κλιμακούμενη αυτή λύση, που λειτουργεί μέσω του AWS, εφαρμόζεται εντός του πλαισίου Ελέγχων Κινδύνου και Συμμόρφωσης της KPMG, το οποίο παρέχει δυνατότητες εκτίμησης κινδύνου, αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, επιστημονικής έρευνας και εργασιών πριν και μετά την παραγωγή.

To due diligence πελατών αποτελεί μια λύση «καλής γνώσης του πελάτη» (know-your-customer) και εξυπηρετεί πελάτες που δραστηριοποιούνται σε περιβάλλοντα με πολύπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως είναι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή η υγεία. Η λύση αυτή βοηθάει τις επιχειρήσεις να μειώσουν τους κινδύνους, να διαχειριστούν τη συμμόρφωση και να επιτύχουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις πολιτικές τους για το οικονομικό έγκλημα ή την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για παράδειγμα με ανιχνεύσιμες διαδρομές ελέγχου, που δίνουν τη δυνατότητα επαλήθευσης της συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και τα πρότυπα δέουσας επιμέλειας.