Συνεδριάζει την Τρίτη η Επιτροπή Ανταγωνισμού για να εκδώσει νέα νόμιμη κρίση για την ΑΕΠΙ

ΑΠΕ

Την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για να εκδώσει νέα νόμιμη κρίση σχετικά με τη διαπίστωση παραβάσεων λόγω των παραλείψεων της ΑΕΠΙ, μετά την απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η επιτροπή σε ανακοίνωσή της:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΑ») θα συνεδριάσει την Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022, για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης στο πλαίσιο της κατ’ αναπομπής εξέτασης της υπόθεσης, τα κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου και άλλα διοικητικά μέτρα δυνάμει του άρθρου 9 ν. 703/1977.

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με την υπ’ αριθ. 1103/2017 απόφασή του ανέπεμψε την εν θέματι υπόθεση στην ΕΑ για νέα νόμιμη κρίση σύμφωνα με το άρθρο 9 ν. 703/1977, κατά τα μέρη που αφορούν στη διαπίστωση παραβάσεων του άρθρου 2 ν. 703/1977 λόγω των παραλείψεων της ΑΕΠΙ: (α) να προβαίνει σε πλήρη λογοδοσία προς τα μέλη της για τα συνολικά έσοδα και έξοδά της ανά κατηγορία δικαιώματος· και (β) να προβλέπει τη συμμετοχή των δημιουργών κατά τη λήψη των αποφάσεών της σχετικά με το Αμοιβολόγιο, τον Κανονισμό Διανομής και την παρακράτηση και διάθεση του ποσοστού επί των εισπράξεων για λογαριασμό των αλλοδαπών Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης. Η ΕΑ δεν δύναται να υπεισέλθει εκ νέου στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης επί της οποίας έχει ήδη αποφανθεί τελεσίδικα το Διοικητικό Εφετείο, κρίνοντας ότι οι ανωτέρω παραλείψεις της ΑΕΠΙ συνιστούν μη εύλογους συναλλακτικούς όρους κατά παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/1977.

Η ΑΕΠΙ έχει κηρυχθεί σε πτώχευση με την υπ’ αριθ. 454/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Σύμφωνα με την εισήγηση, με συνεκτίμηση του σταδίου της πτωχευτικής διαδικασίας, προτείνεται η επιβολή μηδενικού προστίμου από την ΕΑ καθώς θα ήταν αδύνατη και θα στερείτο νοήματος η είσπραξη οποιουδήποτε προστίμου τυχόν ήθελε επιβληθεί στην ΑΕΠΙ. Επιπλέον, προτείνεται η μη επιβολή λοιπών διοικητικών μέτρων του άρθρου 9 παρ. 1 ν.703/1977, καθώς τυχόν επιβολή διοικητικών μέτρων παρίσταται ως αλυσιτελής.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.