Παπουτσάνης: Στο 5,46 ανήλθε το ποσοστό της “3K Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρεία”

Η Παπουτσάνης ανακοινώνει ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει η “3K Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρεία” στην εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως μητρική σε ποσοστό 100% της “3Κ Investment Partners ΑΕΔΑΚ” διαχειρίστριας εταιρείας των αμοιβαίων κεφαλαίων, αυξήθηκε από 4,531% σε 5,46%.

Πιο συγκεκριμένα, η “3Κ Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρεία” απέκτησε την 22.01.2021 για το ίδιο χαρτοφυλάκιο της άμεσα και έμμεσα μέσω των μετοχών που απέκτησαν τα υπο την διαχείριση της 3Κ Investment Partners ΑΕΔΑΚ αμοιβαία κεφάλαια αντιστοιχούντα σε αυτές δικαιώματα ψήφου. Συνεπώς, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της “3K Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρεία” στην εταιρεία αυξήθηκε από 4,531% (αντιστοιχούν σε 1.219.075 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) σε 5,46% (αντιστοιχούν σε 1.469.075 μετοχές και δικαιώματα ψήφου).

Ακολούθως, συνεπεία των ανωτέρω μεταβιβάσεων, η “3K Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρεία”, υπό την ιδιότητά ως μητρική εταιρεία σε ποσοστό 100% της “3Κ Investment Partners ΑΕΔΑΚ” διαχειρίστριας εταιρείας των αμοιβαίων κεφαλαίων, ελέγχει συνολικά ποσοστό 5,46% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας (αντιστοιχούν σε 1.469.075 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) ως ακολούθως :

(α) άμεσα 40.000 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 0,15% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και

(β) έμμεσα, υπό την ιδιότητα της ως μητρική της “3Κ Investment Partners ΑΕΔΑΚ” διαχειρίστριας των αμοιβαίων κεφαλαίων “3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού”, “3Κ Α/Κ Μικτό”, “3Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού”, “NN HELLAS Μετοχικό” και “3Κ Α/Κ Αναγέννησις (ΟΕΕ)”,  1.429.075  δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό  5,31%  του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Σύμφωνα, περαιτέρω, με την ως άνω αναφερόμενη γνωστοποίηση η “3K Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρεία” ελέγχεται από τον κ. Γεώργιο Κουφόπουλο ο οποίος είναι ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας “3Κ Ανώνυμη Επενδυτική”.