Πληρώματα αεροσκαφών και γιατροί οι πιο εκτεθειμένοι σε ακτινοβολίες

ΑΠΕ

Τα πληρώματα καμπίνας των αεροσκαφών και οι γιατροί είναι οι δύο κατηγορίες επαγγελματιών στη χώρα μας που δέχονται το μεγαλύτερο μέρος της συλλογικής εκτιμώμενης ενεργού δόσης ακτινοβολίας από όλες τις κατηγορίες επαγγελματικής έκθεσης.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) κατέγραψε μόνο 21 περιπτώσεις εργαζομένων με δόσεις που υπερέβησαν το 2019 το θεσπισμένο όριο διερεύνησης, ενώ η κατοπινή λεπτομερής διερεύνηση επιβεβαίωσε ως πραγματικές τις 15 από αυτές. Στις παραπάνω περιπτώσεις περιλαμβάνονται μία περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου ορίου ενεργού δόσης και τρεις περιπτώσεις υπέρβασης του ορίου δόσης του φακού του οφθαλμού (το όριο είναι 20 mSv).

Η ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης των σχετικών δεικτών δείχνει πως στην Ελλάδα λειτουργεί ένα αποτελεσματικό και συνεχώς βελτιούμενο σύστημα ακτινοπροστασίας που μεριμνά για όσους εκτίθενται επαγγελματικά σε ακτινοβολίες. Ειδικότερα, παρατηρείται εμπέδωση της νοοτροπίας ασφάλειας και εκτεταμένη χρήση δοσιμέτρων και ακτινοπροστατευτικών μέσων από τους επαγγελματίες των ακτινοβολιών.

Αυτό επισημαίνει η ΕΕΑΕ με αφορμή την επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από την παρακολούθηση στη χώρα μας των δόσεων ακτινοβολίας των εργαζομένων με ακτινοβολίες κατά το 2019 και τη σύγκρισή τους με τα στοιχεία προηγούμενων ετών.

Η παρακολούθηση των δόσεων ακτινοβολίας που λαμβάνουν οι εκτιθέμενοι εργαζόμενοι, γίνεται με τη χρήση ατομικών δοσιμέτρων (σώματος, καρπού, δακτύλου, φακού του οφθαλμού) σε μηνιαία βάση. Οι δόσεις του ιπτάμενου προσωπικού υπολογίζονται από τις αεροπορικές εταιρείες µε κατάλληλο λογισμικό και αποστέλλονται στην ΕΕΑΕ. Όλα τα αποτελέσματα καταχωρούνται στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων.

Πέρυσι διανεμήθηκαν από την ΕΕΑΕ 140.315 δοσίμετρα όλων των τύπων σε 12.741 εργαζόμενους στους τομείς της ιατρικής, της βιομηχανίας και της έρευνας. Ο αριθμός αυτός ήταν αυξημένος κατά 2,5% σε σχέση µε το προηγούμενο έτος.

Από τα στοιχεία, προκύπτει ότι πέρυσι υπήρξε μια μείωση της τάξης του 12% της μέσης ετήσιας δόσης (ΜΕΔ), όπως καταγράφηκε από τα δοσίμετρα σώματος που έλαβε το σύνολο των εκτιθέμενων εργαζομένων. Από την άλλη, η ΜΕΔ που καταγράφεται από τα δοσίμετρα δακτύλου, παρουσίασε αύξηση για τέταρτη συνεχή χρονιά. Η συνεχής αύξηση, κατά την ΕΕΑΕ, πιθανώς συνδέεται με τη χρήση των συγκεκριμένων δοσιμέτρων από περισσότερους εργαζομένους, αλλά και με την εισαγωγή ολοένα περισσότερων εφαρμογών πυρηνικής ιατρικής στην Ελλάδα.

Στην πλειονότητα των εκτιθέμενων εργαζομένων με δοσίμετρα φακού του οφθαλμού (57,3%) καταγράφηκε μηδενική δόση. Για το 10,7% καταγράφηκε δόση μεγαλύτερη από το όριο ανακοίνωσης του 0,1 mSv (μιλισίβερτ) και μικρότερη από 1 mSv, για το 18,7% καταγράφηκε δόση 1 έως 6 mSv, για το 9,9% δόση πάνω από το 1/3 του ετήσιου ορίου αλλά μικρότερη των 15 mSv που αντιστοιχεί στο όριο του κοινού, ενώ για το 4% η δόση ξεπέρασε το ετήσιο όριο των 20 mSv.